Kalkulatori

Obračun kamate na javne prihode
Obračun zarade na osnovu neto iznosa do 31.12.2018. godineObračunava se NZP na teret poslodavca
Obračun zarade na osnovu neto iznosa od 01.01.2019. godineNe obračunava se NZP na teret poslodavca
Ugovor o delu (Porez, PIO, ZDR)
Ugovor o delu (Porez, PIO)
Ugovor o delu (Porez)
Prihodi autora i nosioca srodnih prava
(Porez, PIO, ZDR; normirani troškovi 50%)
Prihodi autora i nosioca srodnih prava
(Porez, PIO; normirani troškovi 50%)
Prihodi autora i nosioca srodnih prava
(Porez; normirani troškovi 50%)
Prihodi autora i nosioca srodnih prava
(Porez, PIO, ZDR; normirani troškovi 43%)
Prihodi autora i nosioca srodnih prava
(Porez, PIO; normirani troškovi 43%)
Prihodi autora i nosioca srodnih prava
(Porez; normirani troškovi 43%)
Prihodi autora i nosioca srodnih prava
(Porez, PIO, ZDR; normirani troškovi 34%)
Prihodi autora i nosioca srodnih prava
(Porez; normirani troškovi 34%)
Dopunski rad
(Porez, PIO; normirani troškovi 20%)
Dopunski rad
(Porez; normirani troškovi 20%)
Zakup nepokretnosti
(Normirani troškovi 25%)
Zakup nepokretnosti
(Normirani troškovi 50%)
Isplata dividende
Naknada troškova prevoza
(Preko neoporezivog iznosa od 3.914 din)
Isplata dnevnica
(Preko neoporezivog iznosa od 2.349 din)
Naknada za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe
(Preko neoporezivog iznosa od 6.850 din)
Solidarna pomoć za slučaj bolesti ili zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove porodice
(Preko neoporezivog iznosa od 39.137 din)
Solidarna pomoć za slučaj smrti zaposlenog ,člana njegove porodice(bračni drug i deca zaposlenog) i penzionisanog radnika, u slučaju smrti roditelja, usvojenika ili usvojioca
(Porez; normirani troškovi 20%, Neoporezivi iznos 68.488 din)
Solidarna pomoć za slučaj smrti drugih članova porodice (mora biti predviđena opštim aktom poslodavca)
(Porez)