У складу са одредбама чланова 11. и 12. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр.51/09 и 99/2011) (“Закон”), на оснивачкој скупштини удружења УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА И КЊИГОВОЂА СРБИЈЕ „УРИКС“ одржаној дана 03. јуна 2018. године, у Београду, усвојен је:

СТАТУТ УДРУЖЕЊА
УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА И КЊИГОВОЂА СРБИЈЕ „УРИКС“

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овим статутом утврђују се основна питања од значаја за рад и деловање удружења УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА И КЊИГОВОЂА СРБИЈЕ „УРИКС“ (у даљем тексту: Удружење) и то:

 • Назив, седиште и статус Удружења;
 • Области остваривања циљева и садржај активности;
 • Циљеви ради којих се оснива;
 • Унутрашња организација;
 • Органи, њихова овлашћења и састав;
 • Начин избора и опозива органа Удружења;
 • Трајање мандата и начин одлучивања;
 • Поступак за измене и допуне Статута и других општих аката Удружења;
 • Потписивање и заступање Удружења;
 • Остваривање јавности рада Удружења;
 • Услови и начин учлањивања и престанка чланства;
 • Права, обавезе и одговорност чланова Удружења;
 • Начин стицања средстава за остваривање циљева Удружења и располагање;
 • Одређивање Чланарине у Удружењу;
 • Начин одлучивања о статусним променама и престанку рада;
 • Поступање са имовином Удружења у случају престанка Удружења;
 • Поступак усвајања финансијских и других извештаја;
 • Изглед и садржина печата
 • Начин изјашњавања и обавештавања чланова Удружења;
 • Вршење надзора над радом Удружења;
 • Доношење програма активности, сарадња и удруживање са сродним организацијама као и друге обавезе везане за целокупну активност Удружења.

Члан 2.

УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА И КЊИГОВОЂА СРБИЈЕ „УРИКС“ (“Удружење”) је добровољна, невладина, недобитна организација, основана на неодређено време ради окупљања правних и физичких лица, а ради заштите и унапређења струке, увећања стручног знања, обезбеђења одговарајућег статуса и побољшања положаја рачуновођа и књиговођа у друштву, очувања традиције и угледа струке, као и ради неговања и развијања етике у пословању и остваривање оних циљева које удружење овим Статутом и другим актима одреди. Удружење је основано на неодређено време.

II. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА; ЈАВНОСТ У РАДУ
Члан 3.

Област остваривања циљева Удружења су:

 • Заштита права рачуновођа и књиговођа и
 • Унапређење положаја рачуновођа и књиговођа.

 

Члан 4.

У свом раду и деловању Удружење има следеће циљеве, односно задатке и то:

 • Да иницира и развија друштвене активности које су од заједничког интереса, као и друштвеног интереса за развој и унапређење квалитета струке и увећање стручног знања и обезбеђивање одговарајућег статуса и побољшања положаја у друштву својим Чановима Удружења;
 • Да координира у организовању међусобне помоћи својим Члановима по потреби;
 • Побољшање комуникације између Чланова Удружења и државних органа и надлежних служби, односно са грађанима и привредним субјектима.
 • Побољшање односа Чланова Удружења са свим структурама друштва које су од значаја за њихов рад;
 • Да се стара о очувању традиције и угледа књиговодствене струке, као и о неговању и развијању етике у рачуноводству и књиговодству.

Члан 5.

Ради остваривања својих циљева Удружење се нарочито бави следећим задацима и активностима:

 • Идентификовање такозваних „уских грла“ у раду са институцијама и обраћање истим са предлогом за решавање насталог проблема,
 • Сарадња са издавачима стручних часописа ради остваривања погодности за Чланове удружења, те ради одржавања обука и семинара под повољнијим условима,
 • Инсистирање на узајамној сарадњи од стране релевантних институција у смислу благовременог обавештавања обвезника о планираним и ванредним одржавањима електронских портала услед чега је онемогућен приступ истим,
 • Стварање базе понуде и потражње радних места у рачуноводственој и књиговодственој струци,
 • Успостављање сарадње са организацијама и привредним друштвима од значаја за унапређење и олакшање пословања,
 • Комуникацијом са релевантним институцијама, органима и другим субјектима са којима се сарађује у циљу креирања и подстицања позитивног амбијента за сарадњу,
 • Организовањем семинара, састанака, форума у циљу подстицања сарадње између чланова Удружења, привредних субјеката, институција и појединаца,
 • Организовањем стручних и образовних скупова ради идентификовања проблема у раду и примени законске регулативе са израдом предлога за решавање истих,
 • Организовањем редовних састанака својих чланова у циљу расправљања питања од значаја за сарадњу, као и планирањем и предузимањем конкретних корака у имплементацији договорених решења,
 • Праћењем законодавних и регулаторних активности у Србији, учешћем у јавним расправама о прописима и заступањем решења од интереса за чланове,
 • Успостављање кодеса понашања, одређивање јединственог ценовника услуга по областима и томе слично.

 

Члан 6.

Рад Удружења је јаван.
Подаци о стицању и коришћењу средстава Удружења су јавни.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се члановима на седници скупштине Удружења и путем интернет странице Удружења.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, званичне wеб странице Удружења, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин. Удружење делује самостално или у сарадњи са другим сличним удружењима и организацијама.

 

III. НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ УДРУЖЕЊА
Члан 7.

Назив Удружења је: УДРУЖЕЊЕ РАЧУНОВОЂА И КЊИГОВОЂА СРБИЈЕ „УРИКС“.
Скраћени назив Удружења: УРИКС.
Седиште Удружења је у Београду.
Удружење делује на подручју Републике Србије.

 

Члан 8.

О промени назива и седишта Удружења одлучује Управни одбор.
Печат Удружења је округлог облика и садржи назив Удружења и седиште Удружења.

 

Члан 9.

Удружење има статус грађанско – правног лица са правима и обавезама утврђеним Уставом, законима и овим Статутом.
Удружење обавља своје активности и делатности на територији Републике Србије.

 

IV. ЧЛАНСТВО
Општи услови учлањивања у Удружење
Члан 10.

Чланство у Удржењу је добровољно.
Члан Удружења може бити свако правно и физичко лице које прихвата циљеве Удружења и Статут, а на основу препоруке једног од Чланова у складу са критеријумима које утврде органи Удружења.
Члан може бити свако правно и физичко лице које поднесе пријаву (захтев) за учлањење.
Одлуку о пријему у Чланство доноси Статусна комисија.

 

Поступак учлањивања у Удружење
Члан 11.

Приступница за учлањење подноси се Статусној комисији попуњавањем on-line формулара на интернет страници удружења или достављањем путем поште.
Статусна комисија доноси одлуку о пријему у чланство у складу са критеријумима које утврди Управни одбор.
Уколико Статусна комисија донесе одлуку о пријему подносиоца приступнице у чланство, подносиоцу ће се уз обавештење о пријему доставити подаци за плаћање са годишњим износом чланарине коју је подносилац дужан да уплати у року од 30 дана од дана пријема инструкције за плаћање.
Подносилац приступнице ће Статусној комисији доставити доказ о плаћеној чланарини као и потписану приступницу, од ког момента постаје пуноправан члан Удружења са свим правима и обавезама.

Приступница се сматра потписаном уколико је потписана:

 • електронски – сопственим електронским сертификатом и достављена електронски (путем e-mail адресе Удружења), или
 • потписана својеручним потписом и достављена поштом.

За правна лица, приступницу потписује законски заступник – електронским потписом или својеручно.

 

Категорије чланова
Члан 12.

Чланови могу бити: редовни и почасни.
Редован члан може бити свако физичко или правно лице које испуњава опште услове за пријем у чланство прописане општим условима за учланивање у посебном делу Статута. Почасни члан Удружења може постати свако физичко или правно лице које жели помоћи рад Удружења.
Почасног члана Удружења проглашава Управни одбор, на предлог члана Управног одбора, а у складу са критеријумима које у посебном акту одреди Управни одбор.

 

Права и обавезе и одговорности чланова
Члан 13.

Сви чланови Удружења, имају право да:

 • равноправно учествују у раду Удружења;
 • равноправно учествују у остваривању циљева Удружења;
 • да непосредно или преко пуномоћника учествују у раду Скупштине чланова и одлучивању на Скупштини;
 • да бирају и буду бирани у Управни одбор и друге органе Удружења;
 • да буду информисани о активностима и резултатима Удружења;
 • да обављају различите активности у корист Удружења;
 • дају предлоге, мишљења и примедбе на рад органа Удружења;
 • дају предлоге за остваривање циљева и рад Удружења.


Члан 14.

Сваки члан је дужан да:

 • поштује одредбе овог Статута и Кодекса понашања чланова Удружења који доноси и усваја Управни одбор Удружења
 • активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 • чува углед и
 • имовину Удружења;
 • учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
 • савесно испуњава обавезе које проистичу из Статута и других аката и одлука Удружења;
 • савесно обавља све друге послове које му повери Удружење или његови органи.

Додатно, редовни чланови Удружења дужни су и да редовно плаћају чланарину. Друга права и обавезе почасних чланова Удружења прописује Управни одбор Удружења.
Почасни чланови Удружења су дужни да се придржавају одредаба овог Статута и Kодекса понашања, а њихова друга права и обавезе прописује Управни одбор Удружења.

 

Иступање и искључење из чланства
Члан 15.

Сваки члан може иступити из чланства достављањем писане изјаве Управном одбору, без обавезе да наведе разлоге и образложење за иступање из Удружења.

Редован члан може бити искључен из Удружења у следећим случајевима:

 • ако се покаже као недостојан да буде Члан Удружења;
 • ако својим понашањем повређује одредбе овог Статута и правила Кодекса понашања;
 • ако не извршава одлуке Скупштине и Управног одбора Удружења;
 • ако је у дужем временском периоду неактиван;
 • ако не плати чланарину у року од три месеца по истеку годишње чланарине.

Одлуку о престанку чланства у Удружењу доноси Статусна комисија, а против ње се може у року од 8 дана од пријема одлуке поднети жалба Управном одбору, који по жалби решава у року од 15 дана.

Управни одбор ће искључење почасног члана уредити посебним актом.

 

V. ОРГАНИ УДРУЖЕЊА Унутрашња организација
Члан 16.

Органи Удружења су:

 • Скупштина – орган Чланова Удружења;
 • Управни одбор – орган управљања Удружењем;
 • Надзорни одбор – орган контроле и надзора над финансијским пословањем Удружења;
 • Статусна комисија – орган за решавање статусних питања;
 • Председник Удружења – орган пословођења и предстваљања удружења који врши функцију заступника Удружења;
 • Извршни секретар Удружења.

У одсуству Председника Удружења, његову функцију врши заменик Председника Удружења.

 

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА
Састав и надлежност Скупштине Удружења
Члан 17.

Скупштину чине сви чланови Удружења. Сваки члан Скупштине има право на један глас. Сваки Члан Удружења има право да присуствује заседању скупштине, с тим што правна лица присуствују путем свог представника.

Скупштина обавља следеће активности:

 •  доноси план и програм рада Удружења;
 • усваја статут и његове измене и допуне;
 • усваја друге опште акте Удружења;
 • бира и разрешава Чланове Управног одбора;
 • разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 • разматра и усваја финансијски план и извештај;
 • одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
 • одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

 

Редовне и ванредне седнице скупштине
Члан 18.

Редовне седнице скупштине се одржавају једном годишње.
Ванредне седнице Скупштине се одржавају на образложени предлог Управног одбора или на предлог једне трећине (1/3) чланова Удружења.
Предлог за одржавање ванредне седнице обавезно садржи и предлог дневног реда.
Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива и њеним радом руководи Председник скупштине.
Скупштина јавним гласањем бира Председника скупштине.
Мандат Председника скупштине траје четири године.
Скупштина се сазива писаним обавештењем на е-маил адресу који чланови региструју приликом потписивања приступнице.
Позив на скупштину обавезно садржи податак о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда.
Позив на скупштину се објављује на wеб страници Удружења и истовремено доставља члановима на е-маил адресе најмање 30 дана пре дана одржавања Скупштине.

 

Одлучивање на седницама
Члан 19.

Скупштина доноси одлуке гласањем већине присутних, осим када овим Статутом за поједина питања није одређена нека друга већина.
Већину гласова чланова чини 50% плус 1.
У посебним случајевима, када се бирају руководећи органи Удружења и /или мења Статут удружења, члановима че бити омогућено on-line гласање.
Начин и детаљи on-line гласања биће уређени посебним актом који доноси Управни одбор на предлог IT сектора удружена.
У случајевима кад је омогућено и on-line гласање, одлуке ће бити донете већином on-line гласова и гласова чланова присутних на Скупштини.

 

УПРАВНИ ОДБОР
Састав Управног одбора
Члан 20.

Управни одбор се састоји од 11 Чланова које бира скуштина чланова на период од четири године са могућношћу поновног избора. Чланови Управног одбора бирају се из реда редовних Чланова.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника управног одбора и заменика председника.
Чланови Управног одбора су Председник Удружења, који је уједно и Председник Управног одбора, заменик Председника и још 9 чланова.

 

Одлучивање и седнице Управног одбора
Члан 21.

Управни одбор доноси одлуке већином гласова својих Чланова.
Кворум чини 2/3 укупног броја Чланова Управног одбора, међу којима обавезно мора бити Председник Удружења или заменик Председника удружења.
Седницу Управног одбора сазива Председник Удружења, по сопственој иницијативи или на предлог три Члана Управног одбора.
Одржавање састанака и доношење одлука Управног одбора се може вршити електронским путем.

 

Надлежност Управног одбора
Члан 22.

Управни одбор обавља следеће послове:

 • припрема и спроводи одлуке Скупштине;
 • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 • спроводи план и програм Удружења;
 • одлучује о приступању домаћим и међународним удружењима и организацијама;
 • припрема предлог финансијског плана и завршног рачуна;
 • доноси одлуку о набавци основних средстава и друге одлуке у вези са материјално – финансијским пословањем Удружења у складу са финансијским планом;
 • бира Председника, заменика Председника и Извршног секретара Удружења; бира чланове статусне комисије; одређује лице задужено за редовне контакте са јавношћу;
 • одлучује о ангажовању физичких и правних лица за обављање одређених послова од интереса за Удружење;
 • даје Члановима овлашћења за јавна иступања у име Удружења;
 • одлучује о висини чланарине;
 • одлучује о формирању радних тела и одређује им састав и надлежност;
 • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом, на предлог Председника удружења или на предлог најмање једне трећине (1/3) чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање; обавља и друге послове који су му стављени у надлежност овим Статутом;
 • одлучује о питањима која нису у надлежности других органа.

 

Извештај о раду
Члан 23.

Најмање једном годишње, на редовној седници Скупштине, Управни одбор подноси Скупштини извештај о свом раду.

 

Радна тела
Члан 24.

За разматрање појединих питања од значаја за Удружење и његове чланове, Управни одбор, по потреби, образује радна тела (комисије, радне групе и сл.) и одређује им састав и надлежност.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 25.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина из редова својих чланова.
Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштине.

 

СТАТУСНА КОМИСИЈА
Члан 26.

Статусна комисија је орган који решава сва статусна питања као што су искључење чланова и друга статусна питања.
Статусна комисија има три члана која бира Управни одбор, на период од четири године из редова чланова Удружења.
Председника Статусне комисије бирају чланови статусне комисије из својих редова.
Статусна комисија може пуноважно одлучивати ако је присутно 2/3 чланова.
Одлука се сматра донетом ако је гласало 2/3 гласова.

 

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА
Члан 27.

Председника Удружења бира Управни одбор из реда својих Чланова, а на период од четири године са могућношћу поновног избора.
Новоизабрани састав Управног одбора је дужан да се у року од 15 дана након избора састане и изабере Председника Удружења и заменика Председника Удружења.

Председник Удружења:

 • представља и заступа Удружење у правном промету;
 • има права и дужности финансијског налогодавца;
 • председава седницима Управног одбора Удружења;
 • руководи радом и сазива седнице Управног одбора Удружења;
 • обавештава надлежне органе о учлањењу Удружења у друге организације и Удружења;
 • стара се о остваривању циљева Удружења.

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УДРУЖЕЊА
Члан 28.

Заменик Председника Удружења у одсуству Председника удружења има овлашћење да заступа удружење и потписује сва финасијска документа у име Удружења, а све до престанка разлога за спреченост Председника Удружења да обавља своју дужност.

 

ИЗВРШНИ СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА
Члан 29.

Извршни секретар Удружења помаже у раду Председнику удружења, заменику председника и Управном одбору.
Секретара бира Управни одбор.
Критеријуме за избор, делокруг послова и надлежности секретара посебном одлуком одређује Управни одбор.
Новоизабрани састав Управног одбора је дужан да се у најкраћем могућем року након избора састане и изабере Секретара удружења.

 

VI. ТЕРИТОРИЈАЛНЕ СЕКЦИЈЕ
Територијална организација и секције
Члан 30.

Управни одбор доноси одлуку о теориторијалној организацији Удружења и оснивању Територијалних секција, и именује секретара Територијалне секције, а са циљем непосредније сарадње са члановима ван седишта Удружења.
Територијалне секције организују активности у складу са својим потребама и специфичностима, а у складу са циљевима и Статутом.
Предлог плана активности секција подноси Управном одбору на одобрење најмање 15 дана пре планиране активности, а о чему Управни одбор доноси одлуку у року од 8 дана од дана подношења.
Секретар секције подноси извештај Управном одбору о активностима секције најмање једном месечно.

 

VII. ИМОВИНА
Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 31.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре које организује и друге облике образовања, као и пружањем других услуга.

 

VIII. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.

Удружење има и свој дан. Скупштина Удружења посебном одлуком утврђује који се дан у години слави као дан Удружења, као и изглед грба, значке, заставе и делатности на територији Републике Србије.

 

Престанак Удружења
Члан 33.

До престанка са радом Удружења може доћи у случајевима одређеним Уставом и законом.
Одлуку о престанку рада Удружења може донети Скупштина на предлог Управног одбора.
Имовина Удружења се по престанку рада Удружења, поклања у складу са Чланом 42. Закона о удружењима.

 

Измене и допуне Статута
Члан 34.

Предлог за измене и допуне Статута може дати Скупштина, Председник Удружења или Управни одбор, Надзорни одбор и Територијална секција.
Нацрт измена и допуна Статута уз детаљно образложење утврђује председник Удружења у року од 30 дана од дана пријема предлога за измене и допуне и доставља га Управном одбору.
У року од 30 дана од дана пријема Нацрта измена и допуна Статута, Управи одбор утврђује предлог измена и допуна статута и доставља га Скупштини на усвајање.

 

IX. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.

Органи Удружења се конституишу према одредбама овог Статута у року од 10 дана од дана доношења овог Статута.
За тумачење појединих одредаба овог Статута надлежна је Скупштина Удружења.
Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а његове ће се одредбе примењивати од дана уписа у регистар.

У Београду,
Дана 03.06.2018. године

Председавајући оснивачке скупштине
Удружења рачуновођа и књиговођа Србије

Драгана Марић , ___________________________________ (ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ПОТПИС)