Od 10.08.2018.godine na snazi korigovan Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog porezaPosted by on


image_pdfimage_print
Jedna od najbitnijih izmena i dopuna je precizna definicija u kom poreskom periodu važi poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 2) i 3) Zakona.

U daljem tekstu navodimo pravilnik, koji je stupio na snagu 10.08.2018.godine, a tiče se preciziranja još nekih članova postojećeg pravilnika.

***

Na osnovu člana 24. stav 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
Član 1.

U Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Službeni glasnik RS”, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17 i 48/18), u članu 2. stav 5. reč: „naknada” zamenjuje se rečima: „iznosu naknade”.

Član 2.

U članu 3. st. 2−4. menjaju se i glase:

„Ako je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona obveznik može da ostvari za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju. Za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara obveznik nema obavezu da obračuna PDV.

Ako je u jednom poreskom periodu započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara, a istup dobara nije potvrđen od strane nadležnog carinskog organa u poreskom periodu koji sledi tom poreskom periodu, obveznik je dužan da obračuna PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara.

Ako je obveznik obračunao PDV za poreski period u kojem je započeto otpremanje dobara, odnosno započeto otpremanje dobara i izvršeno izvozno carinjenje dobara u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, ima pravo da za poreski period u kojem poseduje izvoznu deklaraciju smanji iznos osnovice i iznos obračunatog PDV i da ostvari poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona.”

Član 3.

U članu 14. stav 5. reč: „naknada” zamenjuje se rečima: „iznosu naknade”.

 

Član 4.

U članu 15. stav 5. reč: „naknada” zamenjuje se rečima: „iznosu naknade”.

Član 5.

U članu 16. stav 4. reč: „naknada” zamenjuje se rečima: „iznosu naknade”.

Član 6.

Posle člana 42. dodaje se član 42a, koji glasi:

„Član 42a

Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja propisan odredbama čl. 33−42. ovog pravilnika shodno se primenjuje kod realizacije ugovora o kreditu, odnosno zajmu i drugih ugovora zaključenih između Republike i finansijske institucije u većinskom vlasništvu druge države, ako su ti ugovori potvrđeni u Narodnoj skupštini i ako je tim ugovorima predviđeno oslobađanje od plaćanja PDV.ˮ

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

Broj 110-00-369/2018-04

U Beogradu, 9. avgusta 2018. g.

Ministar,Siniša Mali, s.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Početna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.