Branislava Matić

Kada obveznik PDV, na osnovu ugovora zaklјučenog sa stranim pravnim licem (poreski obveznik iz člana 12. stav 2. Zakona o PDV), primera radi sa sponzorom kliničkog ispitivanja lekova, odnosno medicinskih sredstava, čiji je predmet logistička podrška kliničkom ispitivanju, a koja, u konkretnom slučaju, podrazumeva usluge pripreme dokumentacije i podnošenje zahteva za dobijanje uvoznih/izvoznih dozvola Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, usluge koje se odnose na postupak uvoza/izvoza dobara, prevoz, odnosno dostavlјanje dobara do lica koja vrše kliničko ispitivanje, preuzimanje, pakovanje i prevoz neiskorišćenih dobara, kao i organizaciju uništavanja dobara, pruža predmetne usluge stranom pravnom licu, mesto prometa tih usluga je mesto u kojem primalac usluga – strano pravno lice ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište; Određivanje mesta prometa usluga skladištenja lekova i medicinskih sredstava; Kada obveznik PDV greškom obračuna PDV za pružene usluge za koje je propisano da je mesto njihovog prometa u inostranstvu u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona o PDV i iskaže obračunati PDV u računu koji je za taj promet izdao stranom pravnom licu, obveznik PDV – pružalac usluga dužan je da tako iskazani PDV plati, dok u novom računu ne ispravi iznos PDV (Mišljenje Ministarstva finansija RS, br. 430-00-440/2018-04 od 11.9.2018. godine)

Kada obveznik PDV, na osnovu ugovora zaklјučenog sa stranim pravnim licem (poreski obveznik iz člana 12. stav 2. Zakona o ... Detaljnije