U „Službenom glasniku RS“, broj 60/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV čije odredbe stupaju na snagu 4. avgusta 2018. godine.
Pre svega, u Pravilniku o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Službeni glasnik RS“, br. 123/2012, 115/2013, 66/2014, 86/2015 i 11/2016 – u daljem tekstu: Pravilnik) izmenjene su odredbe koje se odnose na iskazivanje podataka u poreskoj prijavi PPPDV i iste su usaglašene sa načinom iskazivanja podataka u Obrascu POPDV jer podaci iz odgovarajućih polja u Obrascu POPDV odgovaraju podacima u odgovarajućim poljima u Obrascu PPPDV.
članu 5. stav 4. Pravilnika izvršena su tehnička usaglašavanja kojima su dodati odgovarajući brojevi „Službenog glasnika RS“ u kojima su objavljene izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost(„Službeni glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 (ispr.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (dr. zakon), 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon).
članu 11. Pravilnika dodat je novi stav 2. kojim je propisano da se uz poresku prijavu iz stava 1. ovog člana (Obrazac PPPDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost), kao njen sastavni deo, podnosi pregled obračuna PDV na Obrascu POPDV – pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine propisan pravilnikom kojim se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV (u daljem tekstu: Pravilnik o pregledu obračuna PDV), osim ako tim pravilnikom nije drukčije propisano.
Izmenom člana 13. st. 4. do 7. Pravilnika propisano je da se u delu III Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju podaci o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet dobara i usluga i iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV propisanog Pravilnikom o pregledu obračuna PDV (u daljem tekstu: Obrazac POPDV), u skladu sa tim pravilnikom, i to:
1) pod rednim brojem 1. – Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u polju 001 iskazuje se podatak o iznosu naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 1.5 Obrasca POPDV;
2) pod rednim brojem 2. – Promet dobara i usluga koji je oslobođen PDV bez prava na odbitak prethodnog poreza, u polju 002 iskazuje se podatak o iznosu naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 2.5 Obrasca POPDV;
3) pod rednim brojem 3. – Promet dobara i usluga po opštoj stopi: 
(1) u polju 003 iskazuje se podatak o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.1 Obrasca POPDV,
(2) u polju 103 iskazuje se podatak o iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuje u polju 5.3 Obrasca POPDV;
4) pod rednim brojem 4. – Promet dobara i usluga po posebnoj stopi:
(1) u polju 004 iskazuje se podatak o iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.4 Obrasca POPDV,
(2) u polju 104 iskazuje se podatak o iznosu obračunatog PDV, a koji se iskazuje u polju 5.5 Obrasca POPDV;
5) pod rednim brojem 5. – Zbir:
(1) u polju 005 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu osnovice, odnosno naknade za promet, a koji se iskazuje u polju 5.6 Obrasca POPDV,
(2) u polju 105 iskazuje se podatak o ukupno obračunatom PDV, a koji se iskazuje u polju 5.7. Obrasca POPDV.
U delu IV Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o nabavljenim dobrima i uslugama i prethodnom porezu, a koji se iskazuju u odgovarajućim poljima Obrasca POPDV, u skladu sa Pravilnikom o pregledu obračuna PDV, i to:
1) pod rednim brojem 6. – Prethodni porez plaćen prilikom uvoza:
(1) u polju 006 iskazuje se podatak o vrednosti uvezenih dobara stavljenih u slobodan promet u skladu sa carinskim propisima, a koji se iskazuje u polju 6.3 Obrasca POPDV,
(2) u polju 106 iskazuje se podatak o iznosu prethodnog poreza po osnovu uvoza dobara (PDV plaćen pri uvozu dobara koji se može odbiti kao prethodni porez), a koji se iskazuje u polju 9a.1 Obrasca POPDV;
2) pod rednim brojem 7. – PDV naknada plaćena poljoprivredniku:
(1) u polju 007 iskazuje se podatak o iznosu naknade za dobra i usluge nabavljene od poljoprivrednika, a koji se iskazuje u polju 7.1 Obrasca POPDV,
(2) u polju 107 iskazuje se podatak o iznosu prethodnog poreza po osnovu nabavke dobara i usluga od poljoprivrednika (PDV nadoknada plaćena poljoprivredniku koja se može odbiti kao prethodni porez), a koji se iskazuje u polju 9a. 2 Obrasca POPDV;
3) pod rednim brojem 8. – Prethodni porez, osim prethodnog poreza sa red. br. 6. i 7:
(1) u polju 008 iskazuje se podatak o iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, osim podataka pod red. br. 6. i 7, a koji se iskazuje u polju 8đ Obrasca POPDV,
(2) u polju 108 podatak o iznosu prethodnog poreza, osim podataka pod red. br. 6. i 7, a koji se iskazuje u polju 9a.3 Obrasca POPDV;
4) pod rednim brojem 9. – Zbir:
(1) u polju 009 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu naknade, osnovice, odnosno vrednosti nabavljenih dobara i usluga, a koji se iskazuju u polju 9 Obrasca POPDV,
(2) u polju 109 iskazuje se podatak o ukupnom iznosu prethodnog poreza, a koji se iskazuje u polju 9a.4 Obrasca POPDV.
U delu V Obrasca PPPDV, koji podnosi obveznik PDV, iskazuju se podaci o poreskoj obavezi, i to:
1) pod rednim brojem 10. – Iznos PDV u poreskom periodu, u polju 110 iskazuje se iznos PDV za uplatu ili za povraćaj, a koji se iskazuje u delu 10. Obrasca POPDV;
2) pod rednim brojem 11. – Povraćaj, podnosilac prijave koji je iskazao iznos poreza za povraćaj upisuje oznaku 1 ako se opredelio za povraćaj iskazanog iznosa, odnosno upisuje oznaku 0 ako se opredelio da iskazani iznos poreza koristi kao kredit za naredni period.
Lice koje nije obveznik PDV, a koje je za promet dobara i usluga za koji postoji obaveza obračunavanja PDV poreski dužnik u skladu sa Zakonom, u Obrascu PPPDV iskazuje podatke o obračunatom PDV i poreskoj obavezi, i to:
1) pod rednim brojem 3. – u polju 103 iznos obračunatog PDV za promet po opštoj stopi PDV;
2) pod rednim brojem 4. – u polju 104 iznos obračunatog PDV po posebnoj stopi PDV;
3) pod rednim brojem 5. – u polju 105 zbir iznosa iz polja 103 i 104;
4) pod rednim brojem 10. – iznos poreske obaveze po osnovu PDV.
Iz navedenog se tačno vidi iz kojih polja Obrasca POPDV podaci odgovaraju podacima u poljima Obrasca PPPDV.
Ostali stavovi u članu 13. Pravilnika, odnosno stavovi od 8. do 17. su brisani.
Isto tako, članovi od 14. do 25. Pravilnika kojima je bilo uređeno iskazivanje podataka u Obrascu PPPDV o prometu dobara i usluga za koji je poreski dužnik kupac, prometu dobara koja se otpremaju na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, naknadnoj izmeni poreske osnovice i iznosa PDV i ispravci odbitka prethodnog poreza brisani su.
Izmenom člana 26. Pravilnika propisano je da se u obrasce EPPDV i PPPDV iznosi upisuju, odnosno iskazuju u dinarima, bez decimala.
Izvor: IPC