KOMENTAR IZMENA I DOPUNA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV („Službeni glasnik RS“, broj 60/2018)Posted by on


image_pdfimage_print
U „Službenom glasniku RS“, broj 60/2018 objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV čije odredbe stupaju na snagu 4. avgusta 2018. godine.
U članu 30. stav 1. Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Službeni glasnik RS“, br. 90/2017, 119/2017 i 48/2018 – u daljem tekstu: Pravilnik) izmenjena je tačka 2) kojom je propisano da se u delu 3. Obrasca POPDV – Oporezivi promet dobara i usluga koji vrši obveznik PDV i obračunati PDV, iskazuju podaci o oporezivom prometu dobara i usluga koji vrši obveznik PDV koji sačinjava pregled obračuna PDV i o obračunatom PDV, i to u polje 3.2 – Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1, unose se podaci o iznosu osnovice i obračunatom PDV za promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 1) ovog stava, uključujući i podatke o iznosu osnovice i obračunatom PDV za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 (ispr.), 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 (dr. zakon), 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 i 30/2018 – u daljem tekstu: Zakon), izvršen drugom obvezniku PDV, kao i po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona.
Navedenom izmenom propisano je da se u polje 3.2 – Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1 Obrasca POPDV, pored ostalog, iskazuju i podaci o prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, izvršenom drugom obvezniku PDV, kao i podaci o prometu usluga neposredno povezanim sa uslugama iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona koje pruža isto lice (usluge neposredno povezane sa uslugama prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine koje pruža isto lice), ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona (danom izdavanja računa ukoliko je račun izdat pre izvršenog prometa).
Isto tako, u članu 30. stav 1. tačka 4) Pravilnika brisan je deo odredbe koji je propisivao da se u polje 3.4 – Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3 Obrasca POPDV unose i podaci o prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, izvršenom drugom obvezniku PDV, tako da se ovi podaci unose u polje 3.2 – Promet za koji je poreski dužnik obveznik PDV koji vrši taj promet, osim iz tačke 3.1, a ne u polje 3.4 – Promet za koji obveznik PDV koji vrši taj promet nije poreski dužnik, osim iz tačke 3.3 Obrasca POPDV.
Dopunom člana 31. stav 1. tačka 2) Pravilnika propisano je da se u delu 3a Obrasca POPDV – Obračunati PDV za promet drugog lica, iskazuju podaci o obračunatom PDV za promet drugog lica, i to u polje 3a.2 – PDV za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara i usluga, unosi se podatak o iznosu PDV obračunatom za promet dobara i usluga koji u Republici vrši strano lice koje nije obveznik PDV, za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara i usluga, uključujući i podatak o iznosu obračunatog PDV po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona.
članu 31. stav 1. tačka 3) Pravilnika brisan je deo odredbe koji je propisivao da se u polje 3a.3 – PDV za promet dobara i usluga za koji je poreski dužnik obveznik PDV – primalac dobara i usluga, osim iz tač. 3a.1 i 3a.2, uključujući i PDV obračunat u skladu sa članom 10. stav 3. Zakona Obrasca POPDV, pored ostalog, unosi i podatak o prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom.
Saglasno izmeni člana 36. stav 2. tačka 2) Pravilnika propisano je da se u delu 8a – Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV – promet za koji je poreski dužnik isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga, u polju 8a.2 – Dobra i usluge, osim dobara iz tač. 8a.1, unose podaci o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za promet dobara i usluga, osim za promet dobara iz tačke 1) ovog stava, uključujući i podatke o iznosu osnovice i iznosu obračunatog PDV za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV, kao i po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona.
Takođe, u članu 36. stav 3. tačka 2) Pravilnika brisan je deo odredbe koji je propisivao da se u delu 8b – Nabavka dobara i usluga u Republici od obveznika PDV – promet za koji je poreski dužnik primalac dobara, odnosno usluga, i to u polju 8b.2 – Dobra i usluge, osim dobara iz tačke 8b.1, pored ostalih, unose i podaci o prometu usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata.
I na kraju, izmenom člana 36. stav 5. tačka 1) Pravilnika propisano je da se u delu 8g – Nabavka dobara i usluga u Republici od stranih lica koja nisu obveznici PDV – promet za koji postoji obaveza obračunavanja PDV, u polju 8g.1 – Dobra i usluge, unose podaci o iznosu osnovice za promet nabavljenih dobara i usluga, uključujući i podatak o iznosu osnovice po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona.
Izvor: IPC

Početna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.