Novi (izmenjeni) stavovi Poreske uprave u vezi sa dostavljanjem podataka o skladištima i poslovnim prostorijamaPosted by on


image_pdfimage_print

Na sajtu Poreske uprave objavljeno je nekoliko pitanja i odgovora u vezi sa obavezom dostavljanja podataka o skladišnim i drugim poslovnim prostorijama.

Naime, podsećamo da je odredbom člana 25. stav 1. tačka 1) ZPPPA propisano da je poreski obveznik, u skladu sa ovim zakonom, obavezan da u propisanom roku podnese prijavu za registraciju Poreskoj upravi, osim obveznika za čiju je registraciju, odnosno upis u registar, nadležna Agencija za privredne registre i prijavi sve kasnije izmene podataka u prijavi koji se ne prijavljuju Agenciji za privredne registre, uključujući i podatke o svim poslovnim prostorijama u kojima skladišti, odnosno smešta dobra, kao i o prostorijama u kojima obavlja registrovanu delatnost, osim ako su u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima ovi podaci već dostavljeni Poreskoj upravi.

U nastavku citiramo pomenute odgovore, koji se mogu okarakterisati kao (novi) zvanični stavovi Poreske uprave, s tim da je neprihvatljivo tj. za osudu da se ovakva pitanja rešavaju u formi kratkih odgovora na pitanja i to posle više od mesec dana od početka primene citiranog člana zakona.

1. Imajući u vidu da je ZPPPA uredio samo početak primene navedene odredbe (od 27.08.2018.godine), otvoreno je pitanje u kom roku je poreski obveznik dužan da Poreskoj upravi prijavi podatke, počev od 27.08.2018. godine?

Rok nije uređen i to je datum početka primene ovog člana ZPPPA – 27.08.2018.godine. Međutim, imajući u vidu da je odredbama člana 176a ZPPPA (Nedozvoljeno skladištenje robe), između ostalog, propisano da će se kaznom zatvora od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom kazniti i lice koje skladišti, odnosno smešta dobra u prostorijama o kojima nije obavestio Poresku upravu, ukazujemo da su poreski obveznici, u cilju izbegavanja krivične odgovornosti, u obavezi da:

  1. U što kraćem roku, odnosno čim Poreska uprava obezbedi tehničke uslove, prijavi sve prostorije u kojima skladišti dobra,  ukoliko te prostorije koristi za skladištenje dobara u periodu koji počinje pre 27. avgusta 2018. godine;
  2. Obavesti Poresku upravu o prostorijama u kojima namerava da skladišti dobra pre početka skladištenja, u ostalim slučajevima.

2. Imajući u vidu da ZPPPA u konkretnom slučaju nije uredio način dostavljanja podataka o poslovnim prostorijama/skladištima, otvoreno je pitanje kako poreski obveznik prijavljuje skladište /poslovne prostorije?

Poreski obveznici ove podatke mogu dostavljati Poreskoj upravi elektronskim putem, kao i u pismenom obliku.

3. Da li se obaveza prijavljivanja podataka o poslovnim prostorijama u kojima se obavlja registrovana delatnost odnosi na poslovne prostorije u kojima se obavlja pretežna delatnost registrovana u Agenciji za privredne registre ili se odnosi na sve delatnosti koje obavlja poreski obveznik, a ne samo na pretežnu delatnost?

Poreski obveznik ima obavezu da prijavi podatke  o poslovnim prostorijama u kojima se obavlja registrovana delatnost – pretežna delatnost.

4. Da li se pod pojmom „poslovna prostorija“ podrazumeva i otvoren poslovni prostor, kao npr. gradilište, parcela, kao i vozilo iz koga se vrši promet dobara i slično?

Pojam „poslovna prostorija“ podrazumeva zatvorenu  poslovnu prostoriju, te da se u ovom slučaju ne može koristiti pojam „poslovni prostor“ (obaveza  prijavljivanja se odnosi na „zatvorene“ poslovne prostorije, a ne i na  otvoren poslovni prostor, kao npr. gradilište, parcela, kao i vozilo iz koga se vrši promet dobara i slično).

Napomena: U odnosu na dosadašnje usmene stavove Poreske uprave, skrećemo pažnju na to da je sada navedeno da se podaci mogu dostaviti i u pisanom obliku. Ovakav stav rezultat je našeg teksta koji smo objavili u časopisu Porezi i računovodstvo broj 9/18, str. 14, u kojem smo ukazali da je Poreska uprava neosnovano objavila Obrazac PEP-IPJ i nametnula obavezu dostavljanja podataka isključivo u elektronskoj formi. Takođe, treba imati u vidu da je opredeljen stav prema kojem ne treba dostavljati podatke o otvorenim prostorima, već samo o prostorijama u smislu zatvorenog prostora. Inače, nije jasno šta je osnov tumačenja prema kojem obveznik treba da dostavi samo podatke o poslovnim prostorijama u kojima se obavlja pretežna delatnost, što navodi na zaključak da podatke o prostorijama u kojima se obavljaju ostale delatnosti ne treba prijavljivati.

PKT TRENIZI U OKTOBRU

Trening 18. oktobraPravila izdavanja računa i drugih dokumenata u sistemu PDV-a

Trening 24. oktobraStatusne promene i transakcije udelima (pravni, poreski i računovodstveni aspekti)

Prijavite se na vreme, jer broj mesta je ograničen!

 

Izvor: Poreska kancelarija Tatic

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.