Očekuje se usvajanje izmena i dopuna zakona iz oblasti poreza na dohodak građana, doprinosa, poreza na dobit i poreza na imovinuPosted by on


image_pdfimage_print

Izvor: PK Tatić

Vlada Republike Srbije, na sednici održanoj 3. novembra 2021. godine, usvojila je nacrte nekoliko poreskih zakona i u formi predloga uputila ih Narodnoj skupštini na usvajanje.

Na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije objavljeni su predlozi sledećih zakona:

Usvajanje izmena i dopuna navedenih zakona očekuje se u drugoj polovini novembra ove godine.

U nastavku ukratko ukazujemo na najvažnije predložene izmene i dopune navedenih zakona. Detaljna objašnjenja daćemo u narednom broju časopisa Porezi i računovodstvo (broj 12/21).

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Zakonu o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG) predložene su sledeće izmene i dopune koje će se uglavnom primenjivati od 1. januara 2022. godine:

 • povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300 na 19.300 dinara;
 • produženje važenja „starih“ olakšica iz člana 21v i 21d ZPDG do kraja 2022. godine;
 • ostvarivanje prava na poreske olakšice za novoosnovana privredna društva koja obavljaju inovacionu delatnost iz člana 21e ZPDG, po osnovu zarade zaposlenih osnivača, i za ona privredna društva koja budu osnovana nakon 31. decembra 2021. godine;
 • produžava se period primene poreskog oslobođenja po osnovu zarade kvalifikovanih novozaposlenih lica tako što se propisuju dodatni uslovi za nastavak ostvarivanja prava do kraja 2025. godine (član 21ž ZPDG);
 • nova olakšica za novozaposlena lica koja u periodu od 1. januara 2019. do 28. februara 2022. nisu imala status osiguranika zaposlenog, preduzetnika, niti osnivača zaposlenih u svome društvu (član 21z ZPDG – u primeni od 1. marta 2022. godine);
 • nova olakšica za poslodavce (pravna lica) koji u okviru svoje delatnosti obavljaju istraživanje i razvoj na teritoriji Republike Srbije (član 21i ZPDG – u primeni od 1. marta 2022. godine);
 • oslobođenje od poreza na kapitalni dobitak za obveznika koji autorsko i srodna prava i prava industrijske svojine u celosti unese kao nenovčani ulog u kapital privrednog društva rezidenta RS;
 • umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za obveznike koji imaju manje od 40 godina života;
 • izuzimanje od oporezivanja naknade koju ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad kao materijalno i finansijsko obezbeđenje.

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Najvažnija predložena izmena i dopuna Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (u nastavku: Zakon o doprinosima) koja će se primenjivati od 1. januara 2022. godine je smanjenje stope doprinosa za PIO sa 25,5% na 25% (smanjuje se stopa doprinosa na teret poslodavca – na zaradu – za 0,5%).

Napominjemo da sve olakšice koje predviđa ZPDG, u pogledu poreza na zarade, predviđa i Zakon o doprinosima u pogledu oslobođenja od plaćanja određenog iznosa doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

Zakonu o porezu na dobit pravnih lica predložena je samo jedna izmena, odnosno dopuna, i to u članu 30. ovog zakona kojom se obvezniku pruža mogućnost da pod određenim uslovima kapitalni dobitak ostvaren prenosom prava intelektualne svojine (autorsko pravo, pravo srodno autorskom, kao i pravo u vezi sa pronalaskom) u kapital rezidentnog pravnog lica, ne uključi u osnovicu poreza na dobit pravnih lica, uz propisivanje uslova koje je potrebno ispuniti kako obveznik ne bi izgubio pravo na ovu poresku pogodnost.

Predloženo je da se ova izmena primenjuje na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje poreske obaveze počev za 2022. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2022. godini.

ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU

Zakonu o porezima na imovinu predložene su sledeće izmene i dopune:

 • pravom zakupa stana ili kuće za stanovanje koji je predmet oporezivanja porezom na imovinu u skladu sa ovim zakonom, smatra i zakup stana koji je konstituisan u skladu sa zakonom kojim se uređuju planiranje i izgradnja, kao i zakonom kojim se uređuju nauka i istraživanje;
 • uređuje se dan na koji nastaje obaveza po osnovu poreza na imovinu u slučaju kad jedno lice koje je u braku teretnim pravnim poslom stiče nepokretnost;
 • osnovicu poreza na nasleđe i poklon i poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu čini vrednost koja se utvrđuje primenom formule u zavisnosti od radne zapremine motora vozila, snage motora vozila i koeficijenta starosti vozila;
 • kod prenosa uz naknadu prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu obveznik poreza na prenos apsolutnih prava je kupac, a ako je reč o prenosu koji se vrši između fizičkih lica koja nisu obveznici PDV-a ne podnosi se poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, već se porez utvrđuje i plaća samooporezivanjem, osim u slučajevima za koje je propisano poresko oslobođenje (promena saobraćajne dozvole vršiće se uz taj dokaz);
 • briše se posebna označenost „rent a car” vozila kao uslov za ostvarivanje poreskog oslobođenja za prenos prava svojine na ovim vozilima;
 • uređuje se mesna nadležnost poreskog organa za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon, kao i poreza na prenos apsolutnih prava, u slučaju kad je poreski obveznik otvoreni investicioni fond, odnosno alternativni investicioni fond, koji nema svojstvo pravnog lica;
 • predlaže se odlaganje roka od koga jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava do 1. januara 2023. godine. Do 31. decembra 2022. godine porez po tom osnovu će utvrđivati, naplaćivati i kontrolisati Poreska uprava.

S obzirom na to da se porez na imovinu utvrđuje za kalendarsku godinu, predloženo je da se u skladu sa ovim zakonom porez utvrđuje i plaća počev za 2022. godinu.

Predloženo je da se odredbe ovog zakona kojima se uređuje utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu samooporezivanjem, primenjuju od 31. marta 2022. godine.

ZAKON O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, predložena je samo jedna izmena, odnosno dopuna, kojom se povećava procenat umanjenja propisanih iznosa poreza na upotrebu motornih vozila, za putnička vozila radne zapremine motora preko 2000 cm³, koja su starosti preko pet do 20 godina.

Početna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor