Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je raspisao Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u R. Srbiji u 2018. godini. Rok za podnošenje prijave je 09.11.2018.godine.Posted by on


image_pdfimage_print

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je raspisao Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije AP Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u R. Srbiji u 2018. godini. Rok za podnošenje prijave je 09.11.2018.godine.

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu
(„Službeni list APV“, broj: 57/2017, 17/2018-rebalans i 29/2018-rebalans), člana 43. Pokrajinske
skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/2014, 54/2014‒ispr., 37/2016 i
29/2017) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova nastupa
privrednih subjekata sa teritprije Autonomne pokrajine Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na
međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji u 2018. gpdini („Službeni list APV”, br. 28/2018 od
13.06.2018. godine), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat),
r a s p i s u j e
JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA NASTUPA
PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NA SAJMOVIMA U
EVROPI I NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI
1. CILj
Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata
sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u
Republici Srbiji u 2018. godini.
2. NAMENA SREDSTAVA
Sredstva su namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima za
nastup:
– na sajmu u Evropi i
– na međunarodnpm sajmu u Republici Srbiji.
Sredstva opredeljena za ove namene mogu biti dodeljena za nastupe na sajmovima koji se
održavaju u peripou od 01.12.2017. do 30.11.2018. gpdine.
3. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na Javnom konkursu imaju mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici
sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvpdine, upisana u registar Agencije za privredne registre pre
01.01.2018. godine sa aktivnim statuspm, koje svojim prpgramima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa
(u daljem tekstu: Podnosilac prijave).
Uslovi za ušešće na Javnpm konkursu propisani su Pravilnikom o dodeli bespovratnih
sredstava za sufinansiranje troškova nastupa privrednih subjekata sa teritorije Autonomne
pokrajine Vojvodine, na sajmovima u Evropi i na međunarodnim sajmovima u republici Srbiji u 2018.
godini. (u daljem tekstu: Pravilnik).
Podnpsilac prijave može podneti najviše dve prijave i to jednu za nastup na sajmu u Evropi i
jednu za nastupu na međunarodnpm sajmu u Republici Srbiji, po principu refundacija prethodno
učinjenih izdataka.
4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI
Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnpm iznosu od 7.500.000,00 dinara.
Iznos sredstva, u skladu sa članom 20. Uredbe o pravilima za dodelu za dodelu državne ppmpći („Sl.
glasnik“, br. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 i 119/2014), prema nameni utvrđuje se u visini
dp 50% prihvatljivih troškova i to:
1) Za nastup na sajmu u Evropi – od najmanje 70.000,00 dinara do najviše 550.000,00 dinara.
2) za nastup na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji – od najmanje 50.000,00 dinara do najviše
400.000,00 dinara.
Pomenuti iznosi su sa uračunatim PDV-om.
Iznos odobrenih Sredstava može biti manji od iznosa traženih Sredstava.
U slušaju kada je iznos odobrenih sredstava manji od iznosa traženih sredstava Podnosilac
prijave kome su pdobrena sredstva ne mpže izvršiti reviziju budzeta projekta.
Isplata sredstava se vrši po principu refundacije nakon pravdanja prihvatljivih
troškova realizovanih prilikom sprovođenja projekta, a koji su propisani Pravilnikom.
Prihvatljivi trpškovi realizovani prilikom sprovpđenja projekta propisani su Pravilnikom.
5. POTREBNA DOKUMENTACIJA, KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA I DONOŠENJE ODLUKE
Potrebna dokumentacija, kriterijumi za dodelu sredstava, donošenje odluke i druga pitanja od
značaja za Javni konkurs propisani su Pravilnikom.
6. NAČIN I ROK DOSTAVLjANJA PRIJAVE
Prijavu s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za
privredu i turizam, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte “NE
OTVARATI – JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA
NASTUPA PRIVREDNIH SUBJEKATA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, NA SAJMOVIMA
U EVROPI I NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI“, ili lično na
pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade.
Rok za podnošenje prijave je 09.11.2018. godine.
7. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI
Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik mogu se preuzeti sa internet adrese:
www.spriv.vojvodina.gov.rs
8. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije mpgu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam putem
telefona 021/487-4489; 021/487-4481 svakog radnog dana, od 10.00 do 14.00 časova.
POTPREDSEDNIK POKRAJINSKE VLADE
I POKRAJINSKI SEKRETAR
Ivan Đoković

Izvor: Privredna komora Srema; www.spriv.vojvodina.gov.rs

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.