PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV Sl.gl. 60/2018Posted by on


image_pdfimage_print

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK

o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV („Službeni glasnik RS”, br. 90/17, 119/17 i 48/18), u članu 30. stav 1. tačka 2) reči: „po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona” zamenjuju se rečima: „za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV, kao i po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona”.

U tački 4) reči: „i promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlataˮ brišu se.

Član 2.

U članu 31. stav 1. tačka 2) posle reči: „iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakonaˮ dodaju se reči: „i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice,ˮ.

U tački 3) reči: „i promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlataˮ brišu se.

Član 3.

U članu 36. stav 2. tačka 2) reči: „po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona” zamenjuju se rečima: „za promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, za koji postoji obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom, izvršen drugom obvezniku PDV, kao i po osnovu izdatog računa za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice, ako je po osnovu tog računa nastala poreska obaveza u smislu člana 16. tačka 2a) Zakona”.

U stavu 3. tačka 2) reči: „i promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlataˮ brišu se.

U stavu 5. tačka 1) posle reči: „iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakonaˮ dodaju se reči: „i usluge neposredno povezane sa tim uslugama koje pruža isto lice,ˮ.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Broj 110-00-364/2018-04

U Beogradu, 3. avgusta 2018. godine

Ministar, Siniša Mali, s.r.

Zakonske izmene

Komentari su isključeni.