Informacije u vezi sa izmenama prijava radnika zbog promene šifarnika zanimanjaPosted by on


image_pdfimage_print

Jedna od aktuelnih tema ovih dana je promena šifri zanimanja prijavljenih radnika na portalu CROSO. Jedan od članov našeg udruženja je putem e-mail kontaktirao Centralni registar oko ove teme. U nastavku teksta prenosimo njihov odgovor:

Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RSˮ, broj 95/18) članom 47. predviđeno je da su „Podnosioci jedinstvene prijave dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) al. 11-13 ovog zakona.ˮ Ovo praktično znači da je neophodno ažurirati podatke u prijavama ranije prijavljenih lica u rubrikama 16. Zanimanje prema radnom mestu i 17. Stepen stručne spreme prema radnom mestu, zbog promenjenih šifarnika koji se koriste za unos i šifriranje ovih podataka. Ovu aktivnost treba sprovesti zaključno sa 31. decembrom 2019. godine. Ažuriranje je neophodno samo u delu koji se odnosi na prijavu na obavezno socijalno osiguranje, a što ne podrazumeva izmenu akta o sistematizaciji poslova niti ugovora o radu.

Takođe, prilikom unosa podataka u CROSO pojašnjavamo:

  • rubrika 10. Zanimanje stečeno školovanjem treba da sadrži kvalifikaciju koju poseduje lice, koja se pronalazi u navedenom Šifarniku zanimanja i stručne spreme a prema podacima iz javne isprave (diplome) koju poseduje lice, odnosno koju je lice priložilo prilikom zapošljavanja kao dokaz da ispunjava uslove za rad na konkretnom radnom mestu. Inače, Šifarnik zanimanja i stručne spreme (Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada, iz 1998. godine), i dalje se koristi za šifriranje samo kvalifikacija, koje se odnose na stečeno obrazovanje, sve dok Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u čijoj je nadležnosti problematika, ne usvoji novi Šifarnik kvalifikacija. Ovaj šifarnik nije ažuriran i ne sadrži nove kvalifikacije nastale u najvećoj meri kao posledica promena u sistemu visokog obrazovanja uvođenjem tzv. „Bolonje“. Stoga za sada ne postoji mogućnost izbora naziva kvalifikacija sa nazivom „master“, „strukovni“ i sl., koje su u obrazovnom sistemu u primeni od 2005. godine. U ovom slučaju treba pronaći najpribližniji naziv stručne spreme, koja se može smatrati adekvatnom, odnosno srodnom traženoj kvalifikaciji.
  • rubrika 16. “zanimanje prema radnom mestu” treba da sadrži zanimanje, koje se stiče tokom obavljanja poslova na radnom mestu. Za unošenje podataka o zanimanju koristi se novi Šifarnik zanimanja, koji sadrži samo zanimanja, umesto prethodno korišćenog Šifarnika zanimanja i stručne spreme. Na osnovu opisa poslova i zadataka radnog mesta, kao i neophodnog obrazovanja za njihovo obavljanje prema aktu o organizaciji i sistematizaciji poslova i zadataka, treba odabrati zanimanje, tj. šifru i naziv zanimanja koje u najvećoj meri odgovara poslovima i zadacima koji se najčešće obavljaju na posmatranom radnom mestu.
  • rubrika 17. koja se odnosi na „stepen stručne spreme prema radnom mestuˮ treba da sadrži nivo kvalifikacije koji je potreban za rad u naznačenom zanimanju, a koji se pronalazi u Šifarniku nivoa kvalifikacija. Podatak o potrebnom nivou kvalifikacija poslodavac preuzima iz svog akta o organizaciji i sistematizaciji poslova (bez obzira na nivo kvalifikacija kojim raspolaže lice sa kojim je ugovoreno zapošljavanje).

Sve instrukcije u vezi sa primenom šifarnika, nalaze se u Priručniku za primenu Jedinstvenog kodeksa šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Elektronsku verziju Priručnika možete pronaći na veb strani: http://kodekssifara.minrzs.gov.rs/ gde imate i mogućnost pretraživanja šifarnika, kao i odgovore na ova i mnoga druga pitanja.

 

izvor: e-mail prepiska člana URIKSa sa Centralnim registrom

AktuelnostiPočetna istaknuto

Ostavite odgovor