Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018. godiniPosted by on


image_pdfimage_print

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br.
37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016 i 29/2017), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o
budzetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, br. 57/2017, 17/2018 i 29/2018 –
rebalans) i Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve 127 – broj: 401-94/2018-126 od
15.11.2018. godine, a shodno članu 5. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i
malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku
repromaterijala u 2018. godini po 13.11.2018. godine, Pokrajinski sekretarijat za privredu
i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje
KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA
NABAVKU REPROMATERIJALA U 2018. GODINI
(broj: 144-401-3212-II/2018-02)
Konkurs predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara
(slovima: dvadesetpetmilionadinara) namenjena za subvencionisanje izdataka za nabavku
repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti nakon 1.
januara 2018. godine do 18. novembra 2018. godine.
Repromaterijal mora biti u skladu sa stvarnom delatnošću privrednog subjekta.
Sredstva se odobravaju po principu refundacije, u visini od najmanje 120.000,00 dinara do
najviše 1.200.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV i bez
zavisnih troškova nabavke. Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog
računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem / prodavcem i izvoda računa iz
banke o plaćamju istog.
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.
Pravo da konkurišu imaju privredni subjekti koji imaju sedište odopsno registrovani
ogranak na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, a u registar Agencije za privredne
registre (u daljem tekstu: APR) upisani su najkasnije do 1. juna 2017. godine i to:
1. pravna lica, registrpvana u APR-u kap privredna društva ili zadruge, koja su prema
finansijskim izveštajima za 2017. godinu, razvrstana na mikro ili mala pravna lica i
2. preduzetnici koji vode dvojno ili prosto knjigovodstvo (bez preduzetnika paušalnih
obveznika poreza na samostalne delatnosti).
Uslovi za učešće na konkursu, potrebna dokumentacija, postupak donošenja odluke i druga
pitanja od značaja za Konkurs, propisani su Pravilnikom. Kompletan tekst Konkursa i
Pravilnik preuzima se sa internet prezentacije Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs /
Konkursi / Javni pozivi.
Učesnik na Konkursu može podneti samo jednu prijavu za refundaciju izdataka za nabavku
maksimalno 3 (tri) različita repromaterijala i to po najviše 2 (dva) različita
dobavljača/prodavaca.
Prijava na Konkurs (popunjen obrazac prijave sa pripadajućom dokumentacijpo) dostavlja se u
zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Bulevar
Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom na licu koverte: „NE OTVARATI – Prijava na
Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku
repromaterijala u 2018. godini“, poštom ili lično predajom pisarnici pokrajinskih organa
uprave (na gornju adresu) u vremenu od 9000 do 14,00 časova.
Rok za podnošenje prijava je do 3. decembra 2018. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Sekretarijatu, na brojeve telefona
021/487-4801 i 487-4072.

izvor: Pokrajnski sekretarijat za privredu i turizam, Sremska privredna komora

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Komentari su isključeni.