Novi način utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za bolovanje preko 30 dana – u primeni od 11. aprila 2019.Posted by on


image_pdfimage_print

Sl. glasniku RS, broj 25/2019 od 3. 4. 2019. godine, objavljen je novi Zakon o zdravstvenom osiguranju (u nastavku: Zakon). Zakon stupa na snagu i počinje da se primenjuje od osmog dana od dana objavljivanja, odnosno od 11. aprila 2019. godine. Osigurana lica koja na dan stupanja na snagu ovog zakona koriste prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, nastavljaju da koriste ta prava po odredbama zakona koji je važio do dana stupanja na snagu ovog zakona. Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, sprovešće se po odredbama zakona po kome su započeti.

Za najveći broj obveznika najznačajnija je novina koja se odnosi na propisivanje novog načina za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Naime, za razliku od starog pravila koje je u primeni do 10. aprila 2019. prema kojem se osnov za obračun naknade zarade za bolovanje preko 30 dana utvrđuje na bazi prosečne zarade koju je osiguranik ostvario u prethodna tri meseca, prema novoj odredbi člana 87. Zakona, osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za osiguranike iz člana 72. tačka 1) ovog zakona (tu spadaju lica u radnom odnosu), čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.

Novina je i da zaradu, u smislu stava 1. ovog člana, čini zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, utvrđena u skladu sa propisima o radu, i to:

  • osnovna zarada zaposlenog;
  • deo zarade za radni učinak;
  • uvećana zarada.

Podsećamo da prema starom pristupu koji je u primeni zaključno sa 10. aprilom 2019. godine, zaradu na bazi koje se utvrđuje osnov za naknadu zarade čini zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, utvrđena u skladu sa propisima o radu, i to:

  • osnovna zarada zaposlenog;
  • uvećana zarada po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu.

Prema novoj odredbi člana 89. Zakona, osnov za naknadu zarade za osiguranike iz člana 72. tač. 2)–4) ovog zakona (preduzetnici, javni beležnici, izvršitelji i sveštenici), koji ispunjavaju uslov u pogledu prethodnog osiguranja, čini prosečna mesečna osnovica na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonom, utvrđena u 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupio slučaj po kojem se stiče pravo na naknadu zarade, a ako je u tom periodu po tom osnovu osiguranja bio osiguran kraće, osnov za naknadu zarade čini osnovica na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, utvrđena prema vremenu za koje je bio osiguran u tom periodu.

Detaljna objašnjenja o novim rešenjima koja predviđa ovaj zakon daćemo u narednom broju časopisa Porezi i računovodstvo.

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanjaZakonske izmene

Ostavite odgovor