Одговор на зaхтев УРИКСа поводом упућеног захтева Министарству финансија везаним за професионална звањаPosted by on


image_pdfimage_print

На захтев Удружења рачуновођа и књиговођа Србије УРИКС које је поднето 21.11.2019. године, Министарство финансија је издало мишљење по питању професионалних звања у смислу новог Закона о рачуноводству. Мишљењем је јасно дефинисано ко су тренутне чланице, да ли су обавезне континуиране едукације код професионалне организације и да ли је једном стечено професионално звање трајно.

 

 

Мишљење Министарства финансија  број: 011-00-1034/2019-16 од 5. децембра 2019. године.

Дописом од 21. новембра 2019. године обратили сте се Министарству финансија (у даљем тексту: Министарство) са неколико питања у вези са применом новог Закона о рачуноводству („Службени гласник РС”, број 73/19, у даљем тексту: Закон) и то:

  1. Које професионале организације из Србије имају статус чланице Међународне федерације рачуновођа у смислу члана 18. Закона?
  2. Дa ли се прописани услов у погледу стицања професионалног звања испуњава полагањем испита за одређено звање и добијањем потврде/сертификата о стеченом професионалном звању од професионалне организације – чланице Међународне федерације рачуновођа, или је у погледу прописане одредбе о стицању професионалног звања неопходно испунити и неке друге услове? Другим речима, да ли Закон обавезује лице које је стекло професионално звање да постане члан професионалне организације, сакупља бодове по основу тзв. континуиране едукације и сл, или je моментом стицaњa професионалног звaњa то лице испунилo услов у смислу члана 18. став 2. тачка 3), односно става 6. тачка 3) Зaкoна?
  3. Дa ли je jeднoм стeчeнo прoфeсиoнaлнo звaњe трajнo за потребе испуњавања услова из члана 18. Закона, односно да ли лица која су стекла професионална звања у складу са Законом о рачуноводству („Службени лист СРЈ”, бр. 46/96, 74/99, 22/01 и 71/01) и Законом о рачуноводству и ревизији („Службени лист СРЈ”, број 71/02 и „Службени гласник РС”, број 55/04), у смислу одредбе члана 63. Закона, могу та звања да користе као услов из члана 18. Закона независно од тога што у међувремену нису били чланови професионалне организације, односно независно од тога да ли их је професионална организација брисала из свог списка професионалних рачуновођа (нпр. зато што нису плаћали чланарину тој професионалној организацији)?

Имајући у виду садржину достављеног захтева, на основу члана 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), Министарство даје следеће мишљење:

Законом о рачуноводству („Службени гласник РС”, број: 73/19, у даљем тексту: Закон), који ступа на снагу 1. јануара 2020. године, уређују се обвезници примене овог закона, разврставање правних лица и предузетника, организација рачуноводства, рачуноводствене исправе и врсте пословних књига, услови и начин вођења пословних књига, Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, признавање и вредновање позиција у финансијским извештајима, састављање, достављање и јавно објављивање финансијских извештаја, годишњег извештаја о пословању, извештаја о корпоративном управљању, извештаји о плаћањима ауторитетима власти и нефинансијско извештавање, Регистар финансијских извештаја, Национална комисија за рачуноводство и надзор над спровођењем одредби овог закона.

Одредбама члана 18. став 1. Закона прописано је да у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга може бити уписано правно лице, односно предузетник које има дозволу за пружање рачуноводствених услуга издату у складу са овим законом. Дозволу из става 1. овог члана решењем издаје Комора овлашћених ревизора правном лицу под условом да:

1)     има регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга;

2)     оснивач, односно стварни власник, као и члан органа управљања правног лица којe има регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга, није осуђен правноснажном пресудом за кривично дело у смислу закона којим се уређује одговорност правних лица за кривична дела, односно уколико је оснивач, односно власник, као и члан органа управљања правног лица физичко лице да није правноснажно осуђено за кривична дела из става 6. тачка 2) овог члана;

3)     има у радном односу са пуним радним временом најмање једног запосленог са професионалним звањем у области рачуноводства или ревизије, које је стечено код професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа.

Одредбама члана 18. став 5. Закона прописано је и да у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга може бити уписан предузетник који има дозволу за пружање рачуноводствених услуга издату у складу са овим законом. Дозволу из става 5. овог члана решењем издаје Комора овлашћених ревизора предузетнику под условом да:

1)     има регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга;

2)     није правноснажно осуђиван у смислу члана 16. став 5. овог закона;

3)     има у радном односу са пуним радним временом најмање једног запосленог са професионалним звањем у области рачуноводства или ревизије, које је стечено код професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа или сам предузетник испуњава овај критеријум.

Прелазним и завршним одредбама Закона (члан 61.) прописано је да су правна лица, односно предузетници који имају регистровану претежну делатност за пружање рачуноводствених услуга дужни да ускладе своје пословање са одредбама овог закона најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог закона.

Чланом 63. Закона (прелазне и завршне одредбе) утврђено је да лица из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3) овог закона која су стекла професионална звања у складу са Законом о рачуноводству („Службени лист СРЈ”, бр. 46/96, 74/99, 22/01 и 71/01) и Законом о рачуноводству и ревизији („Службени лист СРЈ”, број 71/02 и „Службени гласник РС”, број 55/04), могу та звања сходно користити за испуњавање захтева из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3).

Имајући у виду наведено, у наставку су одговори на постављена питања из захтева:

  1. Тренутно у Републици Србији статус чланице Међународне федерације рачуновођа (International Federation of Accountants – IFAC) у смислу члана 18. Закона имају две професионалне организације и то: Комора овлашћених ревизора и Савез рачуновођа и ревизора Србије;
  2. Као што је горе наведено, Законом (члан 18. став 2. тачка 3) и члан 18. став 6. тачка 3)) је прописана обавеза да правно лице, односно предузетник који жели да се професионално бави пружањем рачуноводствених услуга, има у радном односу са пуним радним временом најмање једног запосленог са професионалним звањем у области рачуноводства или ревизије, које је стечено код професионалне организације чланице Међународне федерације рачуновођа, или сам предузетник мора испуњавати овај критеријум.

Дакле, Законом нису прописани услови за стицање професионалних звања за физичка лица, већ су ти услови прописани интерним актима и процедурама професионалних организација које су чланице IFAC-а и код којих се могу стећи професионална звања у области рачуноводства или ревизије. Самим тим, питања која се односе на полагање испита, програм за полагање истих, обавезно чланство у професионалној организацији која је чланица IFAC-a, похађање континуиране професионалне едукације и сл. нису уређена Законом већ је о истима неопходно да се заинтересована лица информишу директно код неке од професионалних организација чланица IFAC-a. Овом приликом додатно указујемо да, поред наведених чланица IFAC-a у Републици Србији, на свету постоји преко 170 чланица Међународне федерације рачуновођа, из преко 110 различитих земаља;

  1. Одредбама члана 63. Закона (прелазне и завршне одредбе) утврђено је да лица из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3) овог закона која су стекла професионална звања у складу са Законом о рачуноводству („Службени лист СРЈ”, бр. 46/96, 74/99, 22/01 и 71/01) и Законом о рачуноводству и ревизији („Службени лист СРЈ”, број 71/02 и „Службени гласник РС”, број 55/04), могу та звања сходно користити за испуњавање захтева из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3). Самим тим, мишљења смо да лица која су стекла професионална звања (код било које од организација или институција које су у то време биле законима овлашћене да звања издају) у периоду важења поменутих закона, могу та звања несметано користити за испуњавање услова из члана 18. став 2. тачка 3) и став 6. тачка 3) Закона.

 

 

 

 

 

 

AktivnostiAktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor