Objavljeni su pravilnici za primenu novog Zakona o računovodstvu (novi kontni okviri i obrasci, Registar pružalaca računovodstvenih usluga i dr.)Posted by on


image_pdfimage_print

Izvor: Poreska kancelarija Tatić

Novi Zakon o računovodstvu (u nastavku: Zakon), o kojem smo pisali u časopisu Porezi i računovodstvo broj 11/19, stupio je na snagu 1. januara 2020. godine. Prema prelaznoj odredbi člana 60. ovog zakona, podzakonska akta za sprovođenje ovog zakona doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, a počeće da se primenjuju od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine. Do početka primene novih podzakonskih akata primenjivaće se podzakonski akti doneti na osnovu starog Zakona o računovodstvu.

U propisanom roku (koji je isticao 30. juna 2020. godine) ministar finansija doneo je sedam pravilnika, i to:

  1. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
  2. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike;
  3. Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica;
  4. Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja i sadržini i formi obrasca statističkog izveštaja za druga pravna lica;
  5. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem;
  6. Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica;
  7. Pravilnik o načinu vođenja i sadržini Registra pružalaca računovodstvenih usluga.

Pravilnici su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 89/20 od 25. juna 2020. godine.

Svi pravilnici stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ali primenjuju se počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembra 2021. godine, osim Pravilnika o Registru pružalaca računovodstvenih usluga (primenjuje se od 1. januara 2021).

Pravna lica i preduzetnici koji imaju poslovnu godinu različitu od kalendarske, a koja se završava pre 31. decembra 2021. godine, kao i pravna lica i preduzetnici koji sastavljaju vanredne finansijske izveštaje pre 31. decembra 2021. godine, za tu poslovnu godinu, odnosno za te vanredne finansijske izveštaje, primenjuju stare pravilnike. Na primer, privredno društvo čija poslovna godina obuhvata period od 1. aprila 2020. do 31. marta 2021. godine, za tu poslovnu godinu primenjuje trenutno važeći Kontni okvir, trenutno važeće obrasce finansijskih izveštaja i ostala sada važeća podzakonska akta.

Pravilnik o Registru pružalaca računovodstvenih usluga primenjuje se počev od 1. januara 2021. godine. Naime, prelaznom odredbom člana 62. Zakona propisano je da Registar pružalaca računovodstvenih usluga počinje sa radom 1. januara 2021. godine.

Dakle, Registar će početi sa radom 1. januara 2021. godine; međutim, prema članu 61. Zakona, pravna lica, odnosno preduzetnici koji imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga dužni su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, što je najkasnije do kraja 2022. godine. To znači da pravna lica, odnosno preduzetnici koji već imaju registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga nisu dužni da se upišu u Registar početkom 2021. godine, kada taj registar bude počeo sa radom, već to mogu da urade najkasnije do kraja 2022. godine. Prema našem mišljenju, isto važi i za računovodstvene firme koje će tek biti registrovane do kraja 2020. godine.

Detaljna objašnjenja o navedenim pravilnicima, sa kritičkim osvrtom, pripremili smo za novi broj časopisa – Porezi i računovodstvo broj 7/20, koji će već krajem sutrašnjeg dana (26. juna) biti objavljen u aplikaciji Porezi Online, dok će ga pretplatnici štampanog izdanja dobiti od ponedeljka.

AktuelnostiPočetna istaknutoVesti iz poslovanja

Ostavite odgovor