Poreska kancelarija Tatić


1. Do dva gratis predavanja godišnje na aktuelne teme po dogovoru sa udruženjem računovođa i knjigovođa Srbije Uriks samo za članove udruženja.

2. Određeni broj gratis ulaznica za seminar o godišnjem finansijskom izveštaju po gradovima prema planu održavanja seminara Poreske kancelarije Tatić.

Poreska koncelarija Tatić je privredno društvo registrovano za edukaciju i konsultantske usluge, sa sedištem u Beogradu.

Delatnost obavljamo u okviru: Trening centra i Konsalting centra.

Trening centar organizuje treninge (seminare) prvenstveno iz oblasti poreza, ali i računovodstva, odnosno primene MSFI, deviznog i spoljnotrgovinskog poslovanja, privrednih društava, zarada i radnih odnosa i drugih oblasti poslovanja. Treninzi su specifičan vid edukacije koji imaju za cilj osposobljavanje polaznika za primenu propisa u praksi.

Konsalting centar pruža savetodavne usluge iz brojnih oblasti poslovanja, a naročito iz oblasti poreza i računovodstva. Svrha naših usluga je realizacija poslovnih transakcija na najpovoljniji način za klijenta, u okvirima zakonske regulative i uz minimiziranje rizika od pogrešne primene propisa.

Naši predavači (treneri) i konsultanti su eksperti sa višegodišnjim iskustvom koji pružaju profesionalne savete velikom broju pravnih i fizičkih lica.

Osnivač društva i vodeći konsultant i predavač je Igor Tatić, koji se profesionalno bavi porezima i računovodstvom više od 16 godina.

Od kraja 2004. do početka 2013. godine, Igor Tatić bio je odgovorni urednik stručnog časopisa Računovodstvena praksa. U tom periodu, napisao je više stotina instruktivnih tekstova iz oblasti poreza i MSFI i organizovao, odnosno učestvovao kao predavač na velikom broju seminara. Angažovan je na edukaciji brojnih poreskih obveznika, ali i poreskih inspektora. Urednik je i autor specijalizovanih izdanja iz oblasti poreza i računovodstva: Priručnik o PDV, Računovodstvo privrednih društava i Praktična primena MSFI u Republici Srbiji.

PK TATIĆ KLIJENTIMA NUDI:
 • Savetovanje iz oblasti svih poreza (PDV, porez na dobit, porez na dohodak građana, porezi na imovinu, međunarodno oporezivanje)
 • Zakonitu poresku evaziju (maksimalno smanjivanje poreske osnovice i poreskih obaveza u okvirima zakona)
 • Pomoć pri izboru i kreiranju računovodstvenih politika i analizu njihovog uticaja na finansijski rezultat i poresku osnovicu
 • Analizu poreskih efekata poslovnih transakcija i razmatranje alternativnih rešenja
 • Stručnu pomoć u oblasti poreskog planiranja i optimiziranja poreskih obaveza
 • Pomoć pri izradi i kontrolu poreskih prijava
 • Odgovore na pitanja u vezi sa tekućim poslovanjem
 • Pregled akata nadležnih poreskih i drugih organa (zapisnika, rešenja i dr.)
 • Pomoć u ostvarivanju prava klijenta u poreskom postupku (pisanje prigovora, žalbi, zahteva i dr.)
KONSULTANTSKE USLUGE OBUHVATAJU:
 • Analizu ugovora i poslovnih transakcija sa svih relevantnih aspekata i predlog najpovoljnijeg rešenja
 • Utvrđivanje poreskih efekata poslovnih transakcija
 • Stručna mišljenja i objašnjenja o tekućim pitanjima (putem telefona ili elektronske pošte)
 • Redovne sastanke na kojima se razmatarju aktuelna pitanja
 • Pregled akata nadležnih poreskih i drugih organa (zapisnika, rešenja i dr.)
 • Pomoć u ostvarivanju prava klijenta u poreskom postupku (pisanje prigovora, žalbi, zahteva i dr.)

Kontakt telefon: +381 (0) 11 614 99 77  i  614 99 88

Kontakt e-mail: office@pktatic.rs

www.pktatic.rs
www.porezionline.rs